Git同时提交代码到GitHub和Gitee

前言

打算使用 Gi­tee 做个镜像仓库,于是就有了 GitHub 和 Gi­tee 双向同步的需求。

主仓库和镜像仓库

GitHub 为主仓库,Gi­tee 为镜像仓库,所以需要实现从 GitHub 拉取,本地修改提交后同时推送到两个平台。
本地有一个仓库已经关联到了 GitHub 远程仓库,名为 origin。

git remote -v
origin git@github.com:codesensi/mysite.git (fetch)
origin git@github.com:codesensi/mysite.git (push)

把 Gi­tee 远程仓库的链接添加到 origin 。

git remote set-url --add origin git@gitee.com:codesensi/mysite.git

查看远程仓库信息:

git remote -v
origin git@github.com:codesensi/mysite.git (fetch)
origin git@github.com:codesensi/mysite.git (push)
origin git@gitee.com:codesensi/mysite.git (push)

此时使用使用git push origin main即可同时推送到 GitHub 和 Gi­tee 。

分别拉取和推送

按照下面的方法设置后使用场景会灵活很多,比如可以从 GitHub 拉取,然后推送到 Gi­tee ,也可以反过来,真正做到双向同步。
添加 GitHub 远程仓库并命名为 github。

git remote add github git@github.com:codesensi/mysite.git

添加 Gi­tee 远程仓库并命名为 gitee。

git remote add gitee git@gitee.com:codesensi/mysite.git

查看远程仓库信息:

git remote -v
origin git@github.com:codesensi/mysite.git (fetch)
origin git@github.com:codesensi/mysite.git (push)
origin git@gitee.com:codesensi/mysite.git (push)
gitee  git@gitee.com:codesensi/mysite.git (fetch)
gitee  git@gitee.com:codesensi/mysite.git (push)
github git@github.com:codesensi/mysite.git (fetch)
github git@github.com:codesensi/mysite.git (push)

此时使用以下命令就可以分别从两个远程仓库拉取和推送到两个远程仓库。

git pull github master
git pull gitee master
git push github master
git push gitee master
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12赞赏
分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论